ܢܒܘ ܚܘܕܘܪܝ ܐܘܨܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ

ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܐܗ ܚܐ ܡܢ ܡܠܟ ܟܠܕܐܝܐ ܚܟܡܠ ܒܒܠ ܡܢ ܫܐܬܐ 605-562 ܩܡ ܡܫܝܚܐ، ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܚܐ ܡܢ ܓܒܐܪܬ ܒܒܠ، ܩܡܪܐܛܘܪܝܐ ܡܛܝܠܐ ܡܢ ܚܕܘܕ ܡܐܬܐ ܬܐ ܚܕܘܕ ܡܨܪ، ܐܗ ܒܐܒ ܢܒܘܒܘܠܐܨܪ ܡܚܪܒܠ ܐܫܘܪܐܝܝ ܘ ܡܨܪܐܝܝ ܓܘ، ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܟܡܓܐܠܒܠܢ ܘܫܩܠ ܡܬܘܐܬ ܣܘܪܝܐ ܘ ܦܠܣܛܝܢ، ܒܫܐܬܐ 605 ܩ ܡ ܒܫܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ، ܘܕܠ ܡܢ ܒܒܠ ܡܕܝܬܐ ܚܬܐ ܘ ܒܢܝܠ ܒܪܓ ܒܒܠ ܘ ܓܢܬܐ ܡܥܠܩ، ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܝܪ ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܟܡܫܐܩܠܐ ܐܘܪܫܠܡ ܬܪܝ ܓܐ، ܚܕܐ ܒܫܐܬܐ 597 ܩ ܡ ܘܓܐܚܪܬܐ ܫܐܬܐ 587 ܩ ܡ، ܘܫܩܠ ܡܕܝܬ ܚܢ ܡܚ ܨܘܪ ܘ ܐܫܩܠܘܢ، ܢܵܒܘܼ ܚܘܼܕܘܼܪܝܼ ܐܘܼܨܘܼܪ ܡܬܠ ܒܫܐܬܐ 562 ܩ ܡ ܘܬܘܠ ܚܟܡ ܒܒܠ ܒܪܘܢ ܐܡܝܠ ܡܪܕܘܚ.