Jump to content

ܨܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܡܘܕ̈ܐ ܛܡܝܫ̈ܐ ܥܬܝܩ̈ܐ ܥܡ ܒܢܝܢ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܕܝܘܡܢܐ ܒܒܣܬܪܐ
ܐܙܓܐ ܕܙܟܘܬܐ ܒܨܘܪ

ܨܘܪ (ܥܪܒܐܝܬ صُور܆ ܦܘܢܝܩܐܝܬ 𐤑𐤓܆ ܝܘܢܐܝܬ Τύρος) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܠܒܢܢ ܩܪܝܒܬܐ ܠܨܝܕܢ ܘܚܕܐ ܡܢ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܥܡܪܢ ܒܥܠܡܐ. ܐܝܬ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܥܡܪ̈ܝܢ ܒܨܘܪ ܝܘܡܢܐ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܗ̇ ܕܡܕܝܢܬܐ "ܟܐܦܐ

ܨܘܪ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܦܘܢܝܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ. ܝܘܡܢܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܠܒܢܢ ܒܬܪ ܒܝܪܘܬ ܘܒܬܪ ܛܪܝܦܘܠܝܣ ܘܒܬܪ ܨܝܕܢ ܘܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܕܡܬܩܪܐ ܒܫܡܗ ܦܪܢܣܝܐ Soûr܀܀܀