ܨܘܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܙܓܐ ܒܨܘܪ

ܨܘܪ (ܥܪܒܐܝܬ: صور܄ ܥܒܪܐܝܬ: צור܄ ܐܟܕܐܝܬ: Ṣurru܄ ܝܘܢܐܝܬ: Τύρος) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܠܒܢܢ ܩܪܝܒܬܐ ܠܨܝܕܢ܂ ܐܝܬ ܡܐܬܐ ܘܫܒܥܣܪ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܨܘܪ ܝܘܡܢܐ܂ ܫܡܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܗܘ "ܟܐܦܐ

ܨܘܪ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܦܘܢܝܩܝܬܐ ܥܬܝܩܬܐ܂ ܝܘܡܢܐ ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܒܠܒܢܢ ܘܐܝܬ ܠܗ ܠܡܐܢܐ ܪܒܐ ܩܪܝܢ ܒܫܡܗ ܦܪܢܣܝܐ: Soûr܀