ܢܒܘܟܕܢܨܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܘܪܒ
ܣܢܩܐ ܦܐܬܐ ܗܕܐ ܦܘܠܚܢܐ ܝܬܝܪܐ܆ ܥܕܪ ܢܝ ܐܢ ܬܡܨܐ ܐܢܬ܀
ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܬܪܝܢܐ

ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܬܪܝܢܐ (ܐܟܕܐܝܬ ܢܒܘ ܟܘܕܘܪܝ ܐܘܨܘܪ ܐܘܟܝܬ "ܢܒܘ ܛܪ ܠܝܪܬܝ/ܠܒܘܟܪܝ") ܗܘܐ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟ̈ܐ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܚܟܡܠ ܒܒܠ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 605-562 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܆ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܚܕ ܡܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܒܒܠ܆ ܩܡܪܐܛܘܪܝܐ ܡܛܝܠܐ ܡܢ ܚܕܘܕ ܡܐܬܐ ܬܐ ܚܕܘܕ ܡܨܪܝܢ܆ ܐܗ ܒܐܒ ܢܒܘܦܘܠܐܨܪ ܡܚܪܒܠ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܡܨܪ̈ܝܐ܆ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܟܡܓܐܠܒܠܢ ܘܫܩܠ ܡܬܘ̈ܬܐ ܕܐܪܡ ܘܕܟܢܥܢ܆ ܒܫܢܬܐ 605 ܩܕܡ ܒܫܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ܆ ܘܕܠ ܡܢ ܒܒܠ ܡܕܝܢܬܐ ܚܕܬܐ ܘܒܢܝܠ ܒܪܓ ܒܒܠ ܘܓܢܬܐ ܡܥܠܩ܆ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܝܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܫܩܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܬܪܬܝܢ ܓܗ̈ܝܢ܆ ܚܕܐ ܒܫܢܬܐ 597 ܩܕܡ ܘܓܗܐ ܐܚܪܬܐ ܫܢܬܐ 587܆ ܘܫܩܠ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܨܘܪ ܘܐܝܟ ܐܫܩܠܘܢ܆ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܬܠ ܒܫܢܬܐ 562 ܩܕܡ ܘܬܘܠ ܚܟܡ ܒܒܠ ܒܪܘܢ ܐܡܝܠ ܡܪܘܕܟ܀