ܢܩܒܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܝܫܐ ܕܐܠܗܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ ܐܦܪܘܕܝܛܐ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܓܢܣܐ ܢܩܒܬܢܝܐ

ܢܩܒܬܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܒܗܟܦܐ ܕܕܟܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܢܸܩܒܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܸܩ̈ܒ݂ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܢܶܩ̈ܒ݂ܳܬ݂ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]