ܢܩܒܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܝܫܐ ܕܐܠܗܬܐ ܪܗܘܡܝܬܐ ܐܦܪܘܕܝܛܐ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܓܢܣܐ ܢܩܒܬܢܝܐ

ܢܩܒܬܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܓܢܣ̈ܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ܀

+

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]