ܥܕܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܒܥܢܟܒܐ

ܥܕܬܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ עֵדָה "ܟܢܫܐ") ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ ܡܩܝܡܝܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܘܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܹܕܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܹܕ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܺܕܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ)