ܥܕܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ ܒܥܢܟܒܐ

ܥܕܬܐ (ܡܢ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ עֵדָה "ܟܢܫܐ") ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܐܘ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ ܡܩܝܡܝܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܘܠܚܢܐ ܐܠܗܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܥܹܕܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܹܕ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܥܺܕܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ)