ܡܠܟܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܗܝ ܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܟܕ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ܀ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ ܝܪܬ ܗܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]