ܡܠܟܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܠܟܘܬܐ ܗܝ ܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܟܕ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ܀ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ ܝܪܬ ܗܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]