ܡܠܟܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܠܟܘܬܐ ܗܝ ܛܟܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܟܕ ܪܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ܀ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ ܝܪܬ ܗܢ ܫܘܠܛܢܐ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܐܘ ܡܠܟܬܐ.

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]