ܫܡܣܕܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܫܡܣܕܝܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ Şemdinli) ܗܝ ܩܠܝܡܐ ܒܗܟܐܪܝ ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ܀

ܛܒܝܒ̈ܐ ܡܢ ܫܡܣܕܝܢ[ܫܚܠܦ]

ܡܬܘ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]