ܫܡܣܕܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܡܣܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬ 2006

ܫܡܣܕܝܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ Şemdinli܆ ܩܪܕܘܐܝܬ Şemzînan) ܗܝ ܩܠܝܡܐ ܒܗܟܐܪܝ ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬ 2010 ܐܝܬ ܗܘܘ 11,211 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܡܣܕܝܢ܀

ܛܒܝܒ̈ܐ ܡܢ ܫܡܣܕܝܢ[ܫܚܠܦ]

ܡܬܘ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]