ܫܡܣܕܝܢ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܡܣܕܝܢ ܡܢ ܫܢܬ 2006

ܫܡܣܕܝܢ (ܛܘܪܩܐܝܬ Şemdinli܆ ܩܪܕܘܐܝܬ Şemzînan) ܗܝ ܩܠܝܡܐ ܒܗܟܐܪܝ ܝܘܡܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܩܝܐ. ܒܫܢܬ 2010 ܐܝܬ ܗܘܘ 11,211 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܫܡܣܕܝܢ܀

ܛܒܝܒ̈ܐ ܡܢ ܫܡܣܕܝܢ[ܫܚܠܦ]

ܡܬܘ̈ܬܐ[ܫܚܠܦ]