ܗܠܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܗܠܢܐ ܗܝ ܡܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܫܡܣܕܝܢ ܒܚܟܐܪܝ ܝܘܡܢܐ ܒܬܝܡܢ-ܡܕܢܚ ܛܘܪܩܝܐ܀