ܫܒܛ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܫܒܛ ܗܘ ܝܪܚܐ ܬܪܝܢܐ ܕܫܢܬܐ ܒܣܘܪܓܕܐ ܓܪܝܓܘܪܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܬܪܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ܂ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡܬ̈ܐ ܒܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ܀


ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢܬܐ
ܟܢܘܢ ܒ · ܫܒܛ · ܐܕܪ · ܢܝܣܢ · ܐܝܪ · ܚܙܝܪܢ · ܬܡܘܙ · ܐܒ · ܐܝܠܘܠ · ܬܫܪܝܢ ܐ · ܬܫܪܝܢ ܒ · ܟܢܘܢ ܐ