ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ 365 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܥܝܕܐܝܬ ܫܒܛ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬ ܒܗ 28 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܟܠ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀