ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ 365 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܥܝܕܐܝܬ ܫܒܛ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬ ܒܗ 28 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܟܠ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀