ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ 365 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܥܝܕܐܝܬ ܫܒܛ ܒܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬ ܒܗ 28 ܝܘܡܬ̈ܐ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܟܠ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀