ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܐ ܝܘܡ̈ܢ ܟܕ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡ̈ܢ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܟܠ ܚܕܐ ܫܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀