ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܐ ܝܘܡ̈ܢ ܟܕ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡ̈ܢ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܟܠ ܚܕܐ ܫܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀