ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܗܝ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܫܬܐ ܝܘܡ̈ܢ ܟܕ ܫܒܛ ܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܝܘܡ̈ܢ. ܐܬܝܐ ܫܢܬܐ ܟܒܝܫܬܐ ܟܠ ܚܕܐ ܫܢܐ ܡܢ ܟܠ ܐܪܒܥ܀