ܩܠܒܐ:ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
BiblenCh ubt.jpeg
ܡܢܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ · ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ

ܡܫܪܝܬܐ ܡܢ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܥܣܪܐ ܦܘܩܕ̈ܢܐ · ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
ܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ · ܩܝܡܬܐ ܕܝܫܘܥ
ܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܕܪܫܝܬܐ

ܓܠܝܢܐ · ܣܦܪ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
ܩܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܐ · ܐܒܘܟܪܝܦܝܐ
ܐܘܢܓܠܝܘܢ · ܬܪܓܡܬܐ ܕܫܒܥܝܢ · ܬܘܪܓܡ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ

ܡܫܝܚܝܘܬܐ