Jump to content

ܢܘܗܕܪܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ

ܢܘܗܕܪܐ (ܥܪܒܝܐ: دهوك܄ ܟܘܪܕܝܐ: دهۆك) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 500,000 ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܘܢܦܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܢܘܗܕܪܬ ܒܝܢ ܛܘܪܐ ܚܘܪܐ ܘܛܘܪܐ ܕܙܘܐ ܘܦܫܠܝܗ ܡܘܫܟܚܐ ܓܠܦܝܬܐ ܕܥܪܝ ܠܙܒܢܐ ܕܐܫܘܪܝܐ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܙܒܐ؛ ܘܡܢ ܨܘܒܐ ܓܪܒܝܝܐ ܡܢ ܢܘܗܕܪܐ ܢܦܠ ܣܟܪܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܘܗܪ ܗܕܟ ܦܢܝܬܐ ܕܥܡܕܝܐ ܬܒܥܐ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܢܘܗܕܪܐ ܘܡܢ ܪܘܣܬܩܗ ܣܪܣܢܓ ܘܕܝܪܠܘܩܐ .


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ