Jump to content

ܘܐܣܛ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܘܐܣܛ


ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܘܐܣܛ (ܥܪܒܝܐ: محافظة واسط‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 900,000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܘܬ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝ ܩܐܪ.


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ