ܕܝܪܠܘܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܢܝܫܐ ܒܕܝܪܠܘܩܐ. ܦܬܓܡܐ ܐܢܓܠܐܝܬ IDeraluk ܐܡܪ "ܐܢܐ ܐܚܒ ܐܢܐ ܠܕܝܪܠܘܩܐ".

ܕܝܪܠܘܩܐ ܐܘ ܕܝܪܐ ܕܠܘܩܐ (ܥܪܒܐܝܬ ديرلوك܆ ܩܪܕܘܐܝܬ دێره‌لوك) ܗܝ ܡܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܘܗܕܪܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ. ܗܘܬ ܡܬܐ ܡܫܡܗܬܐ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܠܦܘܬ ܕܝܪܐ ܥܬܝܩܐ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܗ ܘܗܘܐ ܝܕܝܥܐ ܒܡܪܝ ܠܘܩܐ. ܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕܥܝܪܐܩ ܘܦܪܫܗ̇ ܙܒܐ ܥܠܝܐ ܠܬܪܬܝܢ ܦܣ̈ܝܢ ܥܠܝܬܐ ܘܬܚܬܝܬܐ. ܪܒܘܬܐ ܕܫܟܝܢܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܢܪܒܐ ܥܡ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܗܘܬ ܡܫܟܢܐ ܒܗ̇ ܒܬܪ ܫܒܩܐ ܕܡܬܘ̈ܬܗ ܫܪ̈ܫܝܬܐ ܡܛܠ ܕܡܣܦܩܬܐ ܕܬܚܘܒܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܡܢ ܐܘܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܫܟܢܝܢ ܒܗ̇ ܦܣܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒ̈ܬܐ ܡܢ ܡܬܐ ܕܒܫ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܐ ܘܦܣܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܒ̈ܬܐ ܡܢ ܡܬܐ ܕܩܪܘ ܘܡܬܐ ܕܢܪܒܐ ܬܚܬܝܬܐ ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܕܬܐ ܒܫܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܓܝܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ ܕܕܝܪܠܘܩܐ܀