ܟܪܒܠܐܐ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܒܠܐܐ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܒܠܐܐ (ܥܪܒܝܐ: محافظة كربلاء) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 700,000 ܐܢܫ̈ܐ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܟܪܒܠܐܐ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܒܠܐܐ.


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ