ܢܓܦ (ܗܘܦܪܟܝܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܓܦ

ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܓܦ (ܥܪܒܝܐ: محافظة النجف‎) ܗܝ ܗܘܦܪܟܝܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܥܝܪܐܩ، ܐܝܬ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ 900,000 ܐܢܫ̈ܝܢ. ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܓܦ ܗܝ ܐܪܫܟܝܬܐ ܘܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܓܦ.


ܗܘܦܪ̈ܟܝܣ ܕܥܝܪܐܩ
ܐܢܒܐܪ | ܐܪܒܝܠ | ܒܒܠ | ܒܓܕܐܕ | ܒܨܪܐ | ܕܝ ܩܐܪ | ܕܝܐܠܐ | ܘܐܣܛ | ܟܪܒܠܐܐ | ܟܪܟ ܣܠܘܟ | ܡܘܬܢܐ | ܡܝܫܢ | ܢܓܦ | ܢܘܗܕܪܐ | ܢܝܢܘܐ | ܣܘܠܝܡܐܢܝܐ | ܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ | ܩܐܕܣܝܐ