ܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܚܘܡ̈ܐ ܡܚܫܒ̈ܐ ܡܢ ܩܪܒܐ ܬܒܝܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ[1]

ܡܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܐܘ ܐܪܥܐ ܕܐܬܘܪ ܗܝ ܦܢܝܬܐ ܬܫܥܝܬܢܝܬܐ ܘܒܝܬܗܘܢ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܝܘܡܢܐ. ܒܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܚܝܬ ܡܙܒܛܘܢܘܬܐ ܩܘܪܕܝܬܐ ܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܥܡܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܒܪܢܐ ܠܐܪܥܐ. ܐܪܥܐ ܗܝ ܡܬܛܠܒܝܢ ܒܗ̇ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܠܡܩܡܬܐ ܐܬܪܗܘܢ ܠܦܘܬ ܠܝܬܝܘܬܐ ܐܬܪܐ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܠܝܗ ܘܬܚܘܒܝܗ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܕܩܠܬ ܠܙܒܐ ܪܒܐ܀

ܥܡܘܪ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

ܪܩܕܝܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܒܐܘܣܛܪܠܝܐ. ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܝܬܝܪ̈ܐ ܒܓܠܘܬܐ ܡܢ ܒܡܬܗܘܢ ܫܪܫܢܝܬܐ.
ܒܪܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ
ܛܠܝܐ ܐܝܙܝܕܝܐ

ܥܡܘܪ̈ܐ ܡܢ ܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܘܡܢ ܐܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܚܝܝܢ ܥܡ ܫܟܝܢܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܬܦܠܓܝܢ ܠܥܕܬܐ ܡܦܪܫܢܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܥܕܬܐ ܟܠܕܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܘܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܘܥܕܬܐ ܐܘܢܓܝܠܝܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܀

ܡܒܘܥ̈ܐ[ܫܚܠܦ]

  1. Odisho, Devi (February 12, 2016). "Canada and the Future of Assyria". Foreign Policy Journal. Retrieved June 22, 2020.