ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܬܐ ܕܐܬܘܪ

ܐܬܘܪ̈ܝܐ/ܟܠܕ̈ܝܐ/ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܘܢ ܚܕܐ ܐܘܡܬܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ. ܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ ܒܗܝ ܣܓܝܐܐܘܬܐ ܡܫܝܚܝܐ ܢܐ ܘܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܝܬܠܢ ܐܬܪܐ ܚܐܪܐ ܐܠܐ ܟܚܝܢ ܒܐܬܪܘܬܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܩܪ̈ܒܐ ܘܩܛܠܥܡ̈ܐ ܡܐܗܙܡܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܡܐ ܐܠܦܒܼܬ ܒܡܢܝܢܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܗܘ ܥܡܐ ܟܠܕܝܐ/ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܬܒ-ܙܒܢܐ ܕ7000 ܫܢܝ̈ܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ. ܡܫܬܣ ܠܗ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐܐ ܘܣܓܝ ܛܒܼܐ ܗܘܐ ܒܩܪܒܐ ܘܝܘܠܦܢܐ. ܒܬܪ ܕܗܘܢ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܦܠܝܓܼܝܢ ܠܬܪܬܝܢ ܓܒ̈ܐ;

  • ܣܘܪܝܐ ܡܥܪܒܝܐ
  • ܣܘܪܝܐ ܡܕܢܚܝܐ

ܗܘ ܪܒܐ ܩܛܠ-ܥܡܐ ܕܣܝܡ ܒܗܘ ܥܡܐ ܐܬܘܪܝܐ܇ܟܠܕܝܐ ܗܘ ܩܛܠܥܡܐ ܕ1914 ܗܘܐ. ܡܢ 1914 ܗܠ1923 ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܗܠ 750.000 ܐܬܘܪܝܐ ܇ܟܠܕܝܐ ܘܬܠܝ ܗܘ ܚܘܠܡܐ ܕܐܬܘܪ ܚܐܪܬܐ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘܐ.

ܓܼܐܢܛܝܟ

ܒܘܚܢܐ ܚܪܝܐ ܡܚܘܐ ܠܗ ܕܕܥܡܐ ܟܠܕܝܐ܇ܐܬܘܪܝܐ ܥܡܐ ܫܪܫܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܬܘܪ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܡܘܓܝܢ ܝܐ. ܐܗ ܒܘܚܢܐ ܣܝܡܝܢ ܡܢ ܦܪܘܦܣܘܪ̈ܐ ܟܐܒܼܐܠܝ-ܣܦܘܪܙܐ ܘܦܘܠܘ ܡܢܘܙܝ ܘܐܠܒܪܬܐ ܦܝܐܙܐ.