ܟܘܟܒܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܟܘܟܒܝܠ ܐܘ ܒܝܠ ܗܘ ܟܘܟܒܐ ܛܥܝܐ ܘܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܫܡܫܐ܁ ܟܘܟܒܝܠ ܗܘ ܝܬܝܪ ܪܒܐ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܟܘܟܒ̈ܐ ܛܥ̈ܝܐ ܕܣܝܡܘܬܐ ܫܡܫܢܝܬܐ܀