ܓܙܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܙܪܬܐ

ܓܙܪܬܐ ܗܝ ܩܛܥܐ ܕܐܪܥܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܛܪ̈ܝܗ̇ ܒܦܓܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܢܗܪܐ ܐܘ ܝܡܬܐ ܐܘ ܝܡܐ ܐܘ ܐܘܩܝܢܘܣ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܵܙܲܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܵܙܪ̈ܵܬܼܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܳܙܰܪܬ̊ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܳܙܪ̈ܳܬ̥ܳܐ)