ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ-ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܥܪܒܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]