ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܪܥܐ ܒܡܥܪܒ ܐܣܝܐ ܘܒܓܪܒܝ ܡܕܢܚ ܐܦܪܝܩܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܢܡܠܠܘܢ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܥܪܒܐܝܬ ܘܥܒܪܐܝܬ ܘܐܪܡܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]