ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ

ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܗܝ ܩܠܝܡܬܐ ܕܬܝܡܢ ܡܥܪܒ ܡܢ ܝܒܫܬܐ ܕܐܣܝܐ. ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ܇ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܗܝ ܐܬܚܒܫܗ̇ ܐܦ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ܀

ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]