ܨܕܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܨܕܕ (ܥܪܒܐܝܬ صدد) ܗܝ ܡܬܐ ܕܢܦܠܐ ܠܡܥܪܒܐ ܕܚܡܨ ܒܣܘܪܝܐ. ܐܢܫ̈ܐ ܕܝܠܗ̇ ܦܠܛܝܢ ܐܦܙܓܐ ܕܝܝ ܒܨܝܪ 3,503 ܡ̣ܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܥܪ̈ܒܝܐ܀