ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܢܦܠܬ̤ ܓܘ ܡܬܐ ܢܪܒܐ ܬܚܬܝܬܐ ܕܥܪ ܬܫܥܝܬܗ ܠ (1300-1400) ܘܚܒܫܒܐ ܥܠ ܐܝܘܢܓܠܝܘܢ ܥܬܝܩܬ ܦܝܫ ܡܫܘܡܗܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܪܝ ܚܢܢܐ ܘܦܝܫܗܘܐ ܥܡܝܕܐ ܟܠܗܘܢ ܝܠܘܕܗ ܕܦܢܝܬܐ ܢܪܒܐ ܕܝܠܕܝ ܒܗܢ ܥܘܡܪܐ ܠܦܘܬ ܥܒܘܕܐ ܕܥܒܝܕܠܗܘܢ ܒܒܘܬܗ ܘܣܒܒܬܗ ܘܒܬܪ ܗܕܟ ܒܤܒܒ ܥܣܩܝܘܬܐ ܐܘܪܚܐ ܘܪܚܩܘܬܐ ܕܥܘܡܪܐ ܡܢ ܡܬܘܬܝܗ ܡܓܘܒܝܠܗܘܢ ܕܘܟܬ̤ ܒܡܨܥܐ ܦܢܝܬܝܗ ܘܦܫܠܗ ܒܢܝܐ ܥܘܡܪܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܫܡܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܚܢܢܐ ܘܒܬܪ ܛܪܕܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܦܢܝܬܐ ܦܫܠܗܘܢ ܬܠܝܚܐ ܬܪܝܗܝܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܀

ܡܪܝ ܚܢܢܐ ܕܝܪܠܘܩܐ[ܫܚܠܦ]

ܘܒܬܪ ܛܪܕܬܐ ܐܢܫܐ ܦܢܝܬܐ ܒܥܠܬܐ ܓܒܐ ܒܥܬܝܐ ܩܐ ܡܣܦܩܬܐ ܫܪܝܛܐ ܬܚܘܒܝܐ ܥܡ ܛܘܪܩܝܐ ܦܫܠܗ ܡܫܬܐܣܐ ܓܘ ܕܝܪܠܘܩܐ ܠܦܣܐ ܥܠܝܐ ܥܕܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܫܡܐ ܗܢ ܩܕܝܫܐ ܠܝܘܡܢܐ ܗܢܐ ܡܬܥܡܪܢ܀