ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ (ܝܘܢܐܝܬ ܩܘܝܢܝܐ Ἐφραίμ ὁ Σῦρος܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Ephraem Syrus) ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܟܬܘܒܐ ܛܒܝܒܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܬܐܘܠܘܓܘܣ ܒܕܪܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܒܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܘܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܐܬܝܠܕ ܗܘܐ ܒܫܢܬܐ ܕ306 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܘܒܐ ܘܫܢܬ ܒܣܝܩܘܡ 9 ܚܙܝܪܢ 373 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ܀

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܫܟܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ363 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܘܒܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܡܫܡܫܢܐ ܘܒܪ ܩܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܫܩܠܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܨܘܒܐ ܒܫܢܬܐ ܕ363 ܡ ܐܬܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܩܕܡܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܐܡܝܕ ܘܒܬܪ ܕܗܢܐ ܗܘܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ܀

ܟܬܒ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܠܡܦܪ̈ܩܢܘܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܕܡܦܩܢܐ ܘܕܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܢܬܕܟܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܐܡܪ̈ܐ ܘܡܕܪ̈ܫܐ ܕܝܠܗ. ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܢܬܕܟܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܀

ܕܝܬܝܩܝ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ[ܫܚܠܦ]

ܐܢܐ ܐܦܪܝܡ ܡܐܬ ܐܢܐ܇ ܘܕܝܬܝܩܝ ܟܬܒ ܐܢܐ
ܕܬܗܘܐ ܣܗܕܘܬܐ܇ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܒܬܪܝ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ܇ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ
ܕܐܟܪܐ ܕܟܪܒ ܘܬܢܐ܇ ܫܦܪ̈ܢ ܥ̈ܠܠـܬܗ
ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܡܐܝ̈ܢܐ܇ ܕܡܘܥܝ̈ܢ ܟܘ̈ܒܐ ܚܩ̈ܠܬܗܘܢ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܣܓܝ
ܡܢܗ̇ ܡܬܥܕܪ܇ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]