ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܗܘ ܩܕܝܫܐ ܒܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝܬܐ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ.

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 306 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܨܘܒܐ ܘܫܢܬ ܒܣܝܩܘܡ 9 ܚܙܝܪܢ 373 ܡ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܝܘܡ ܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܢܬܕܟܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.

ܕܝܬܝܩܝ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ[ܫܚܠܦ]

ܐܢܐ ܐܦܪܝܡ ܡܐܬ ܐܢܐ܇ ܘܕܝܬܝܩܝ ܟܬܒ ܐܢܐ
ܕܬܗܘܐ ܣܗܕܘܬܐ܇ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܒܬܪܝ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ܇ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ
ܕܐܟܪܐ ܕܟܪܒ ܘܬܢܐ܇ ܫܦܪ̈ܢ ܥ̈ܠܠـܬܗ
ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܐܝܟ ܡܐܝ̈ܢܐ܇ ܕܡܘܥܝ̈ܢ ܟܘ̈ܒܐ ܚܩ̈ܠܬܗܘܢ
ܗܘܘ ܐܡܝܢܝܢ ܒܨܠܘܬܐ ܕܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܗ̇ ܣܓܝ
ܡܢܗ̇ ܡܬܥܕܪ܇ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]