ܟܢܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܢܬܬܐ ܡܚܝܐ ܒܟܢܪܐ

ܟܢܪܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܡܘܣܝܩܝܐ. ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ ܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܘܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܐܢܘܢ "ܟܢܪ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܸܢܵܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܸܢܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܶܢܳܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ)