Jump to content

ܫܘܡܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܡܪܝܬܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܩܐ ܝܕܝܥܐ ܓܘ ܬܝܡܢܐ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܦܫ ܝܕܝܥܐ ܬܫܥܝܬܗ ܡܢ ܠܘܚܐ ܛܝܢܝܐ ܟܬܝܒܐ ܒܟܬܒܬܐ ܕܨܨܐ ܀