ܫܘܡܪ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܡܪܕܘܬܐ ܫܘܡܪܝܬܐ ܡܢ ܡܪܕܘܬܐ ܥܬܝܩܐ ܝܕܝܥܐ ܓܘ ܬܝܡܢܐ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܦܫ ܝܕܝܥܐ ܬܫܥܝܬܗ ܡܢ ܠܘܚܐ ܛܝܢܝܐ ܟܬܝܒܐ ܒܟܬܒܬܐ ܕܨܨܐ ܀