ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܪܛܝܣܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܒܥܕܢܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ (ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ)

ܒܬܢܟ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ שבטי ישראל) ܐܢܘܢ ܝܠܕ̈ܬܐ ܕܝܥܩܘܒ ܐܒܐ (ܕܒܬܪܟܢ ܐܫܬܡܗ ܐܝܣܪܐܝܠ) ܘܕܬܪܬܝܢ ܢܫ̈ܘܗܝ ܠܝܐ ܘܪܚܝܠ ܘܕܬܪܬܝܢ ܕܪ̈ܘܟܬܗ ܙܠܦܐ ܘܒܠܗܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]