ܝܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܫܡܐ ܕܝܗܘܗ ܕܟܬܝܒ ܒܐܒܓܕ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܝܗ ܐܘ ܝܗܘܗ (ܥܒܪܐܝܬ יהוה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܡܗܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܘܪܝܬܐ. ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܡܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܬܟܬܒ ܞ܀