Jump to content

ܝܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܡܐ ܕܝܗܘܗ ܕܟܬܝܒ ܒܐܒܓܕ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܝܗ ܐܘ ܝܗܘܗ (ܥܒܪܐܝܬ יהוה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܡܗܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܘܪܝܬܐ. ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܡܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܬܟܬܒ ܞ܀