ܝܗ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܡܐ ܕܝܗܘܗ ܕܟܬܝܒ ܒܐܒܓܕ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܝܗ ܐܘ ܝܗܘܗ (ܥܒܪܐܝܬ יהוה) ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܫ̈ܡܗܐ ܕܐܠܗܐ ܒܐܘܪܝܬܐ. ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܫܡܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܬܟܬܒ ܞ܀