ܒܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܝܥܩܘܒ ܟܬܫ ܥܡ ܡܠܐܟܐ
ܛܘܦܣܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠܝܐ ܕܡܢ 700-1000 ܩ.ܡ. ܒܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܐܪܥ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܬܠ ܐܒܝܒ - ܐܝܣܪܐܝܠ)
ܦܣܦܣܐ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܣܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ

ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ בני ישראל) ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܗܘ ܐܬܝܕܥܝܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒܐܪܥ ܟܢܥܢ. ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ (ܕܐܬܩܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܬܟܬܘܫܗ ܥܡ ܡܠܐܟܐ)܀