ܒܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܝܥܩܘܒ ܟܬܫ ܥܡ ܡܠܐܟܐ
ܛܘܦܣܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠܝܐ ܕܡܢ 700-1000 ܩ.ܡ. ܒܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܐܪܥ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܬܠ ܐܒܝܒ - ܐܝܣܪܐܝܠ)
ܦܣܦܣܐ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܣܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ

ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ בני ישראל) ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܗܘ ܐܬܝܕܥܝܢ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒܐܪܥ ܟܢܥܢ. ܗܢܐ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ (ܕܐܬܩܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܬܟܬܘܫܗ ܥܡ ܡܠܐܟܐ)܀