ܨܒܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܨܒܥܐ ܐܘ ܨܒܥܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܪܝܟܐ ܬܪܝܢܝ ܐܘ ܬܠܝܬܝ ܫܪ̈ܝܬܐ ܕܡܣܪܥܦ ܒܟܦܐ ܕܐܝܕܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܓܠܐ ܕܒܪ ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ. ܫܡܗ̈ܐ ܕܝܢ ܕܨܒܥܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ: ܩܕܡܝܬܐ ܟܪܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܡܛܘܚܬܐ ܐܘ ܨܒܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܬܐ. ܕܬܠܬ ܡܨܥܝܬܐ. ܕܐܪܒܥ ܒܨܪܐ. ܕܚܡܫ ܚܨܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܸܒ݂ܥܵܐ . ܨܸܒ݂ܥܬ݂ܵܐ . ܨܒ݂ܲܥܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܸܒ݂ܥܹ̈ܐ . ܨܸܒ݂̈ܥܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܶܒ̥ܥܳܐ . ܨܶܒ̥ܥܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܶܒ̥̈ܥܶܐ . ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܨܒܥ̈ܐ ܕܪܓܠܐ