ܨܒܥܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܨܒܥܐ ܐܘ ܨܒܥܬܐ ܗܝ ܗܕܡܐ ܐܪܝܟܐ ܬܪܝܢܝ ܐܘ ܬܠܝܬܝ ܫܪ̈ܝܬܐ ܕܡܣܪܥܦ ܒܟܦܐ ܕܐܝܕܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܓܠܐ ܕܒܪ ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ. ܫܡܗ̈ܐ ܕܝܢ ܕܨܒܥܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ: ܩܕܡܝܬܐ ܟܪܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܡܛܘܚܬܐ ܐܘ ܨܒܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܬܐ. ܕܬܠܬ ܡܨܥܝܬܐ. ܕܐܪܒܥ ܒܨܪܐ. ܕܚܡܫ ܚܨܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܸܒ݂ܥܵܐ . ܨܸܒ݂ܥܬ݂ܵܐ . ܨܒ݂ܲܥܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܸܒ݂ܥܹ̈ܐ . ܨܸܒ݂̈ܥܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܶܒ̥ܥܳܐ . ܨܶܒ̥ܥܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܶܒ̥̈ܥܶܐ . ܨܶܒ̥̈ܥܳܬ̥ܳܐ)

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]

ܨܒܥ̈ܐ ܕܪܓܠܐ