Jump to content

ܟܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܪܬܐ
ܨܒܥ̈ܐ
ܚܨܪܐܒܨܪܐܡܨܥܝܬܐܡܛܘܚܬܐܟܪܬܐ

ܟܪܬܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܘܬܐ) ܗܝ ܨܒܥܐ ܕܟܪܝܐ ܘܥܒܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܨܒܥ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܨܒܥܐ ܥܗܝܕܬܐ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܘܕܪ̈ܓܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܪܵܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܪܳܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ)