ܡܛܘܚܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܛܘܚܬܐ
ܨܒܥ̈ܐ
ܚܨܪܐܒܨܪܐܡܨܥܝܬܐܡܛܘܚܬܐܟܪܬܐ

ܡܛܘܚܬܐ ܗܝ ܨܒܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܬܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܩܪܝܐ ܨܒܥܐ ܕܠܘܬ ܟܪܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܛܘܿܚܬܵܐ ܐܘ ܡܵܛܘܿܚܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܲܛܘܿܚ̈ܵܬ݂ܵܐ ܐܘ ܡܵܛܘܿܚ̈ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܛܽܘܚܬܳܐ ܐܘ ܡܳܛܽܘܚܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܰܛܽܘܚ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܘ ܡܳܛܽܘܚ̈ܳܬ݂ܳܐ)