ܪܓܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪ̈ܓܠܐ ܕܐܢܫܐ ܢܩܒܬܢܝܐ

ܪܓܠܐ (ܟܢܘܫܝܐ ܪ̈ܓܠܐ ܐܘ ܪ̈ܓܠܬܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܒܪܝܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܓ݂ܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ ܐܘ ܪܸ̈ܓ݂ܠܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܶܓ݂ܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܷ̈ܓ݂ܠܶܐ ܐܘ ܪ̈ܶܓ݂ܠܳܬ݂ܳܐ)