Jump to content

ܫܪܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܪܝܬܐ

ܫܪܝܬܐ ܐܝܟܐ ܕܡܬܕܒܩܝܢ ܓܪ̈ܡܐ ܒܓܘܫܡܐ ܠܚܕܕ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܫܵܪܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܵܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܫܳܪܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܫܳܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)