ܥܕܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܫܘܥ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܥܕܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܫܘܥ (ܐܢܓܠܐܝܬ: True Jesus Church) ܗܝ ܥܕܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܬܫܪܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܒܝܫܢܓ ܒܐܬܪܐ ܕܨܝܢ ܒܫܢܬ 1917܂ ܝܘܡܢܐ ܫܡܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܗܘ ܝܘܢܓ ܓܝ-ܠܢ܂ ܥܕܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܚܕ ܘܦܠܓܐ ܥܠ ܬܪܝܢ ܘܦܠܓܐ ܡܠܝܘܢ ܕ̈ܒܝܩܐ ܒܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܒܫܬ ܝܒܫ̈ܬܐ܀

ܣܒܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ[ܫܚܠܦ]

ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܕܗܘܝܐ ܒܡܡܠܐ ܕܠܫܢ̈ܐ܆ ܐܝܬܝܗ ܪܗܒܘܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ.

ܡܥܡܘܕܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܕܝܬܐ ܐܪܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܠܚܝܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܆ ܘܥܠ ܚܘܕܬܐ. ܡܥܡܕܝܬܐ ܗܘܝܐ ܒܡܝ̈ܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ ܆ ܕܐܝܟ ܕܢܗܪܐ ܆ܐܘ ܝܡܐ ܆ ܐܘ ܡܒܘܥܐ ܆ ܥܡܝܕܐ ܗܘ ܕܡܚܕܐ ܩܒܠ ܡܥܡܕܝܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܡܓܡܪ ܠܡܥܡܕܝܬܐ ܒܫܡ (ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ) ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ . ܘ ܩܢܘܡܐ (ܦܪܨܘܦܐ) ܕܩܒܠ ܡܥܡܕܝܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܨܛܒܥ ܟܠܢܐܝܬ ܒܡܝ̈ܐ ܥܡ ܪܝܫܐ ܕܟܐܦ ܘܦܬܐ ܕܚܝܪܐ ܕܠܬܚܬ.

ܡܚܠܠܐ ܕܪ̈ܓܠܐ[ܫܚܠܦ]

ܐܪܙܐ ܕܫܝܓܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܫܒܩ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܡܢܬܐ ܥܡ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ. ܘܬܘܒ ܗܘܝܘ ܡܫܡܫ ܐܝܟ ܡܥܗܕܢܐ ܐܡܝܢܐ ܕܟܠ ܚܰܕ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܚܘܒܐ܆ ܩܕܝܫܘܬܐ܆ ܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܫܘܒܩܢܐ ܘ ܬܫܡܫܬܐ.

ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܩܒܠ ܡܝ̈ܐ ܕܡܥܡܕܝܬܐ ܙܕܩ ܕܢܫܝܓ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܡܨܝܐ ܕܡܫܬܡܫܐ ܫܝܓܬܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܟܕ ܗܘܐ ܐܦܬܐ.

ܩܘܪܒܢܐ ܩܕܝܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܢܣܝܒܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܬܝܗ ܐܪܙܐ ܕܡܚܝܢܘܬܐ ܕܘܟܪܢ ܡܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܡܦܣ ܠܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܪܢ ܘܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡܗ ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܗܝܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܥܠܡܝܢܝ̈ܐ ܘܗܝ ܕܢܩܘܡ ܒܝܘܡܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܪܙܐ ܙܕܩ ܕܢܬܓܡܪ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܒܠܚܘܕ ܒܠܚܡܐ (ܚܡܝܥܐ) ܘ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ (ܚܡܪܐ).

ܫܒܬܐ (ܝܘܡܐ)[ܫܚܠܦ]

ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ، ܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܫܒܘܥܐ، ܗܘ ܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ، ܡܫܘܒܚܐ ܘܡܩܘܕܫܐ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܐܬܢܛܪ ܬܚܝܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܪܝܐ ܠܡܙܝܚܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܥܡ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ.

ܝܫܘܥ[ܫܚܠܦ]

ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܄ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܗܘܝܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ܄ ܡܝܬ ܒܨܠܝܒܐ ܠܚܛܝ̈ܬܐ ܕܒܪ̈ܢܫܐ܄ ܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܐ ܘܝܣܩ ܠܫܡܝܐ܂ ܗܘ ܦܪܘܩܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܒܪ ܢܫܘܬܐ܄ ܗܘ ܣܝܡܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܄ ܘܗܘ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ܀

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܚܒܫ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܘܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ، ܗܘ ܪܘܚܐ ܡܢ ܐܠܗܐ، ܫܪܪܐ ܟܬܒܝܐ ܝܚܝܕܝܐ، ܘܡܒܘܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ.

ܦܘܪܩܢܐ[ܫܚܠܦ]

ܦܘܪܩܢܐ ܐܬܝܗܒ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܙܕܩ ܕܢܫܬܪܪܘܢ ܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܢܨܛܒܬ̥ܘܢ ܒܩܕܝܫܘܬ̥ܐ܆ ܠܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ.

ܥܘܡܪܐ[ܫܚܠܦ]

ܥܕܬܐ ܕܐܫܬܬܣܬ ܒܝܕ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܩܒܠܬ ܡܚܬܬܗ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ܆ ܐܝܬܝܗ ܗܝ ܥܕܬܐ ܫܪܪܬܐ ܘܚܝܬܐ ܕܙܒܢܐ ܫܠܝܚܝܐ.

ܕܝܢܐ ܐܚܪܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܫܘܥ ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܬܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܆ ܟܕ ܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܕܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܆ ܛܒ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܆ ܘ ܒܝ̈ܫܐ ܠܕܝܢܐ ܕܠܥܠܡ.