ܣܢܚܪܝܒ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
"ܟܫܠܐ ܕܣܢܚܪܝܒ" ܒܝܕ ܦܝܛܪ ܦܐܘܠ ܪܘܒܢܣ

ܣܢܚܪܝܒ (ܐܟܕܐܝܬ Śïn-ahhe-eriba "ܐܠܗܐ ܕܣܗܪܐ") ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܘܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 705 ܥܕܡܐ ܠ681 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀