ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܠܘܟܗ

ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 722 ܥܕܡܐ ܠ705 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܬܓܠܬܦܠܣܪ ܬܠܝܬܝܐ ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܐܚܘܗܝ ܫܠܡܢܥܣܪ ܚܡܝܫܝܐ܀