Jump to content

ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܠܘܟܗ

ܣܪܓܘܢ ܬܪܝܢܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܫܢ̈ܝ 722 ܥܕܡܐ ܠ705 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܬܓܠܬܦܠܣܪ ܬܠܝܬܝܐ ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܐܚܘܗܝ ܫܠܡܢܥܣܪ ܚܡܝܫܝܐ܀