ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܥܡ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ.

ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ (ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Μαρία ἡ Μαγδαληνή) ܗܝ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕܡܓܕܠܐ. ܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܚܙܝܢܢ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܐܦܩ ܗܘܐ ܫܒܥܐ ܫܐܕ̈ܝܢ ܡܢ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]