ܡܪܝܡ (ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ

ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܗܝ ܐܡܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ. ܗܝ ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ܀ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܫܬܡܗܬ ܒܒܬܘܠܬܐ ܕܐܬܒܛܢܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ.