Jump to content

ܡܪܝܡ (ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ

ܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܐܘ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܗܝ ܐܡܐ ܕܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ. ܗܘܬ ܐܢܬܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܣܦ. ܗܝ ܝܗܘܕܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܨܪܬ܀ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܫܬܡܗܬ ܒܒܬܘܠܬܐ ܕܐܬܒܛܢܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܝܟ ܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ.