ܡܓܕܠܐ (ܩܪܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܓܕܠܐ (ܐܪܡܐܝܬ מגדלא܇ ܥܒܪܐܝܬ מגדל܇ ܥܪܒܐܝܬ قرية المجدل) ܗܝ ܫܡܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܢ ܒܓܠܝܠܐ (ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܬܝܩܬܐ) ܡܬܩܪܝܢ ܒܬܠܡܘܕ ܘܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܀

ܐܬܝܐ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ (ܐܝܟ ܡܪܝܡ ܡܢ ܡܓܕܠܐ)܀