ܡܓܕܠܐ (ܩܪܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܡܓܕܠܐ (ܐܪܡܐܝܬ: מגדלא܇ ܥܒܪܐܝܬ: מגדל܇ ܥܪܒܐܝܬ: قرية المجدل) ܗܝ ܫܡܐ ܕܬܪܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܒܓܠܝܠܐ (ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܬܝܩܬܐ) ܡܬܩܪܝܐ ܒܬܠܡܘܕ ܘܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܀

ܐܬܝܐ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܗܢܐ (ܐܝܟ ܡܪܝܡ ܡܢ ܡܓܕܠܐ)܀