ܡܓܕܠܐ (ܩܪܝܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܡܓܕܠܐ (ܐܪܡܐܝܬ מגדלא܇ ܥܒܪܐܝܬ מגדל܇ ܥܪܒܐܝܬ قرية المجدل) ܗܝ ܫܡܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܩܘܪ̈ܝܝܢ ܒܓܠܝܠܐ (ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܬܝܩܬܐ) ܡܬܩܪܝܢ ܒܬܠܡܘܕ ܘܒܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܀

ܐܬܝܐ ܡܪܝܡ ܡܓܕܠܝܬܐ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܗܕܐ (ܐܝܟ ܡܪܝܡ ܡܢ ܡܓܕܠܐ)܀