ܡܘܚܡܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܘܚܡܕ ܥܠ ܥܝܠܐ ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.

ܡܘܚܡܕ (ܥܪܒܐܝܬ مُحَمَّد) ܗܘ ܢܒܝܐ ܐܚܪܝܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܐܣܠܐܡ. ܐܬܝܠܕ ܡܘܚܡܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܟܐ ܘܡܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܐܠܡܕܝܢܐ. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܐܠܗܐ (الله) ܫܕܪ ܩܘܪܐܢ ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ. ܐܢ ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܗ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه وسلم)܀