Jump to content

ܟܪܣܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܪܣܐ (Abdomen)

ܟܪܣܐ ܡܢܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܚܝܘܬ̈ܐ ܕܚܡܝܠܝܢ ܒܗ ܐܣܛܘܡܟܐ ܘܡܥܝ̈ܐ ܘܟܒܕܐ ܘܡܪܪܬܐ ܘܛܚܠܐ ܘܟܘܠܝܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܲܪܣܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܲܪ̈ܣܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܰܪܣܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܰܪ̈ܣܳܬ̥ܳܐ)