ܛܚܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܛܚܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܐܢܫܐ

ܛܚܠܐ ܐܘ ܬܚܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܢܢܩܝܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܠܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܚܵـܠܵܐ . ܬܚܵـܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܵـܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܳܠܶ̈ܐ)