Jump to content

ܛܚܠܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܚܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܐܢܫܐ

ܛܚܠܐ ܐܘ ܬܚܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܠܨܝܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܠܬܚܬ ܡܢ ܚܠܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܚܵܠܵܐ . ܬܚܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܚܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܚܳܠܶ̈ܐ)