ܟܘܠܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܘܠܝ̈ܬܐ ܕܐܢܫܐ

ܟܘܠܝܬܐ (ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܘܠܝܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܕܬܒܪܐ ܬܝܢ̈ܐ ܘܬܫܕܪ ܠܗܘܢ ܠܫܠܦܘܚܬܐ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܠܝܢ ܒܚܘܡܫܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܿܠܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ)