Jump to content

ܟܘܠܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܘܠܝ̈ܬܐ ܕܐܢܫܐ

ܟܘܠܝܬܐ (ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܟܘܠܝܐ) ܗܝ ܗܕܡܐ ܓܘܝܐ ܕܬܒܪܐ ܬܝܢ̈ܐ ܘܬܫܕܪ ܠܗܘܢ ܠܫܠܦܘܚܬܐ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܟܘ̈ܠܝܢ ܒܚܘܡܫܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܿܠܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܿܠ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ)