ܡܥܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܣܛܘܡܟܐ ܘܡܥܝ̈ܐ

ܡܥܝܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܒܗ ܡܬܦܫܪܐ ܘܡܬܬܡܝܨܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܒܪܢܫܐ. ܡܥܝ̈ܐ ܐܬܦܠܓܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܡܥܝ̈ܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܡܥܝ̈ܐ ܩܛܝܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܥܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܲܝܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܥܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܰܝܳܐ)