ܡܥܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܣܛܘܡܟܐ ܘܡܥܝ̈ܐ

ܡܥܝܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܒܗ ܡܬܦܫܪܐ ܘܡܬܬܡܝܨܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܒܪܢܫܐ. ܡܥܝ̈ܐ ܐܬܦܠܓܬ ܠܬܪܬܝܢ ܡܢܘܬ̈ܐ ܡܥܝ̈ܐ ܥܒܝ̈ܐ ܘܡܥܝ̈ܐ ܩܛܝܢ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܲܥܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܲܝܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܰܥܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡ̈ܥܰܝܳܐ)