Jump to content

ܐܣܛܘܡܟܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܣܛܘܡܟܐ (Stomach)

ܐܣܛܘܡܟܐ ܐܘ ܥܢܘܝܬܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܥܘܩܒܪܬܢܝܐ ܪܫܝܐ ܒܝܢܬ ܝܫܛܐ ܘܡܥܝܐ ܕܒܗ ܡܬܦܫܪܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܟܪܣܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐ ܘܕܒܪܢܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܸܣܛܘܼܡܟܵܐ . ܥܲܢܵܘܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܸܣܛܘܼܡ̈ܟܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܶܣܛܽܘܡܟܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܶܣܛܽܘܡ̈ܟܶܐ)