ܘܝܩܝܦܕܝܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܦܪܝܫܬܐ/136

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܛܘܩܗܘܠܡ

ܣܘܝܕ (ܣܘܝܕܐܝܬ Sverige) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܡܠܟܘܬܐ ܕܣܘܝܕ (ܣܘܝܕܐܝܬ Konungariket Sverige) ܗܝ ܐܬܪܐ ܢܘܪܕܝܐ ܒܓܙܪܬܐ ܝܒܫܢܝܬܐ ܣܩܢܕܝܢܐܒܝܬܐ ܒܐܘܪܘܦܐ ܓܪܒܝܝܬܐ܂ ܠܣܘܝܕ ܐܝܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܢܘܪܒܝܓ ܒܡܥܪܒܐ ܘܒܓܪܒܝܐ ܘܥܡ ܦܝܢܠܢܕ ܒܡܕܢܚܐ ܘܡܠܡܕܐ ܠܕܐܢܡܐܪܩ ܒܓܝܫܪܐ ܕܐܘܪܝܣܘܢܕ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܣܘܝܕ ܢܡܠܠܘܢ ܣܘܝܕܐܝܬ. ܣܘܝܕ ܗܝ ܗܕܡܐ ܒܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ ܡܢ ܫܢܬ 1995܀

ܬܫܥܝܬܐ

ܫܪܝܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܘܝܕ ܒܕܪܐ ܬܠܬܥܣܝܪܝܐ ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ. ܒܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܪܘܡܝܐ ܒܥܢ ܕܡܩܪܒܝ ܘܡܝܕܝ ܐܬܪܐ ܕܣܘܝܕ ܒܐܡܦܪܛܘܪܘܬܐ ܕܪܗܘܡܐ, ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܣܝܡܝ ܗܘ ܡܕܡ ܕܒܥܢ ܗܘܐ. ܒܕܪܐ ܫܒܥܬܥܣܝܪܝܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܐ ܣܘܝܕ ܗܘܐ ܐܡܦܪܛܘܪܘܬܐ܀

ܕܡܘܓܪܐܦܝ

ܒܝܘܡ 31 ܒܝܪܚ ܐܕܪ ܒܫܢܬ 2006 ܣܘܝܕ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘܐ 049 670 9 ܥܡܘܪ̈ܝܢ. ܣܘܝܕܝܐ 86.7% ܢܐ ܒܟܢܫܐ. ܐܘ ܥܡܐ ܫܘܪܫܝܐ ܕ ܣܘܝܕ ܗܘܘ ܣܐܡܪ ܐܠܐ ܡܢܝܢܐ ܒܨܘܪܐ, 000 17 ܦܪܨܘܦܐ ܒܠܚܘܕ. ܟܠ ܫܢܐ 000 60 ܢܘܟܪܝܐ ܩܐܬܐ ܦܐܣܦܘܪܬ ܣܘܝܕܝܐ ܘ ܩܐܬܐ ܐܝܡܟܢ ܕܚܝܢ ܚܐܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕ ܣܘܝܕ. ܒܬܠܬܐ ܫܢܝܐ ܐܚܪܝܐ ܐܬܝ ܣܓܝ ܕܢܘܟܪܝܐ ܡܢ ܐܬܪ̈ܐ ܕܐܝܛܠܝܐ ܘܕܣܪܒܝܐ ܘܕܐܝܪܐܢ ܘܕܒܝܛܢܐܡ ܘܕܛܘܪܩܝܐ ܘܕܥܝܪܐܩ ܘܕܣܘܪܝܐ܀ (ܚܙܝ ܝܬܝܪ)

ܡܡܪܐ ܛܒܐ | ܡܡܪܐ ܦܪܝܫܐ| ܬܪܥܐ ܣܘܝܕ| ܬܪܥܐ ܚܘܝܕܐ ܐܘܪܘܦܝܐ

ܩܠܒܐ:ܡܡܪܐ ܕܦܐܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܛܒܐ