ܒܪܝܐܢܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܒܪܝܐܢܝ ܡܢ ܒܘܪܡܐ

ܒܪܝܐܢܝ (ܡܢ ܦܪܣܝܐ بریان "ܩܠܝܐ" ܐܘ "ܛܘܝܐ") ܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܪܘܙܐ ܕܬܐܬܐ ܡܢ ܝܒܫܬܘܢܝܬܐ ܗܕܢܘܝܬܐ. ܐܝܬ ܒܗ̇ ܐܨܪ̈ܐ ܗܕ̈ܢܘܝܐ ܘܒܣܪܐ ܘܝܪ̈ܩܘܢܐ ܘܡܣܬܐ ܘܒܝ̈ܥܐ ܘܡܕ̈ܡ ܐܚܪ̈ܢܐ܀